Middle Years Programme στο Κολλέγιο Ανατόλια

H λέξη «καινοτομία» στην εκπαίδευση
αποκτά πραγματικό νόημα!

Η ζωή στον 21ο αιώνα καλεί τους εφήβους να αντιμετωπίσουν συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, σε μια κρίσιμη περίοδο της σωματικής, πνευματικής, ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, μια περίοδο με αβεβαιότητες και ερωτηματικά. Το πρόγραμμα MYP του Οργανισμού του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒΟ)* είναι σχεδιασμένο, ώστε να τους βοηθήσει να αισθανθούν ότι ανήκουν στον κόσμο που τους περιβάλλει, έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο περίπλοκο, και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση.

Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι πιστοποιημένο σχολείο από τον Ιnternational Baccalaureate Οrganization και εφαρμόζει το πρόγραμμα ΜΥΡ στις τάξεις του Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα αφορά όλους τους μαθητές και η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά.

Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν καταργείται ούτε παραμερίζεται, αλλά θα προσφέρεται πλέον μέσα από το πλαίσιο που θέτει το MYP.

Το MYP (Middle Years Program) αποτελεί ένα από τα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα του Οργανισμού του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organization) και απευθύνεται σε μαθητές 11-16 ετών. Το PYP (Primary Years Program) αφορά το δημοτικό σχολείο, ενώ το DP (Diploma Program) αντιστοιχεί στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

*Ο IBO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας από εκπαιδευτικούς, με στόχο τον σχεδιασμό και την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές μεθόδους. Σήμερα τα προγράμματά του υλοποιούνται από ιδιωτικά και κρατικά σχολεία σε 143 χώρες.

  1. Σε τι διαφοροποιείται το MYP από την παραδοσιακή διδασκαλία;
  2. Η δομή του προγράμματος
  3. Τα χαρακτηριστικά του μαθητή του MYP
  4. Το MYP επιβάλλει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ενός άλλου κράτους ή ενός ξένου οργανισμού
  5. Service as Action (Κοινωνική Προσφορά)
  6. Μετά το MYP τι;
  7. MYP στο Κολλέγιο Ανατόλια
  8. Συχνές ερωτήσεις
  9. Πληροφορίες

Σε τι διαφοροποιείται το MYP από την παραδοσιακή διδασκαλία;

Το MYP θεμελιώνεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

α) Ολιστική μάθηση: Το MYP παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά μαθήματα, αλλά και ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση αποτελεί ένα σύνολο. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στη μετάδοση πληροφοριών, αλλά οδηγεί τον μαθητή στη συνειδητοποίηση ευρύτερων εννοιών και στην εφαρμογή της γνώσης σε ποικίλα πλαίσια. Με αυτόν τον τρόπο η δημιουργική μάθηση οδηγεί στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών.

β) Διαπολιτισμική συνείδηση: Η σχολική κοινότητα καλλιεργεί την ευαισθησία, την κατανόηση και τη διάθεση για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα, μέσω της επαφής με άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.

γ) Επικοινωνία: Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι θεμελιώδης στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να μπορούν να κατανοούν και να εκφράζονται εύστοχα και με αυτοπεποίθηση σε παραπάνω από μία γλώσσες και να εξοικειώνονται με ποικίλους κώδικες επικοινωνίας. Η καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, κατά συνέπεια όλοι οι διδάσκοντες στο MYP, εκτός από το αντικείμενό τους, διδάσκουν και γλώσσα. Back to top

Η δομή του προγράμματος

 


Το πρόγραμμα διέπεται από τη γενικότερη φιλοσοφία για τη διαπολιτισμική προσέγγιση και ευαισθησία. Τα διδακτικά αντικείμενα κατανέμονται σε 8 ομάδες μαθημάτων, με κοινούς μαθησιακούς στόχους σε κάθε ομάδα. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες στο ΜΥΡ οφείλουν να καλύψουν τους τομείς της μητρικής γλώσσας, των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, των ανθρωπιστικών σπουδών, των ξένων γλωσσών, της τεχνολογίας, της φυσικής αγωγής και των καλλιτεχνικών. Η κυκλική κατανομή δηλώνει την ισοτιμία των διαφορετικών ομάδων. Η σύγκλισή τους, όσο κινούμαστε από την περιφέρεια του σχήματος (τα μαθήματα) προς το κέντρο (τον μαθητή), δηλώνει ότι οι τομείς της γνώσης επικοινωνούν μεταξύ τους.

Τα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα συναντιούνται και συνδυάζονται μέσω της κοινωνικής προσφοράς, που αναπτύσσουν οι μαθητές σε όλα τα χρόνια των σπουδών τους, και της Ατομικής Εργασίας (Personal Project), μιας σύνθετης και πρωτότυπης δημιουργικής εργασίας που υλοποιούν οι μαθητές στην τελευταία τάξη του MYP, την A’ Λυκείου.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η διδασκαλία εντάσσεται κάθε φορά σε ένα από τα παρακάτω διαθεματικά πλαίσια, που συνδέουν τη μάθηση με τον πραγματικό κόσμο και προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή:

• Ταυτότητες και σχέσεις

Η ταυτότητά μας και η σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους.

• Η θέση μας στον τόπο και στον χρόνο

Η προσωπική και η συλλογική πορεία μας μέσα στον χρόνο, ιστορικά γεγονότα και αλλαγές μέσα από τοπική και παγκόσμια οπτική.

• Ατομική και πολιτισμική έκφραση

Τρόποι δημιουργίας και έκφρασης ιδεών, πεποιθήσεων, προσωπικών και πολιτισμικών αξιών.

• Καινοτομία στην επιστήμη και την τεχνολογία

Η αντίληψή μας για τον κόσμο και η αλληλεπίδρασή μας με το φυσικό περιβάλλον.

• Παγκοσμιοποίηση και αειφορία

Η αλληλεπίδραση των ανθρώπινων συστημάτων και οι επιδράσεις τους στην ανθρωπότητα και τον φυσικό κόσμο.

• Ισότητα και ανάπτυξη

Δικαιώματα και ευθύνες, ισότητα ευκαιριών και ειρηνική συνύπαρξη στο πλαίσιο των παγκόσμιων σχέσεων.

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος έχουν κοινό στόχο την καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του μαθητή, η οποία επιτυγχάνεται χάρη σε συγκεκριμένες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας. Κεντρικό ρόλο παίζουν οι προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, που αφορούν την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων με στόχο την κριτική και αυτόνομη σκέψη, καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Back to top

Τα χαρακτηριστικά του μαθητή του MYP

Η διδασκαλία στο MYP στοχεύει στον σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην καλλιέργεια της οποίας συμβάλλουν όλα τα μαθήματα, το καθένα από τη δική του σκοπιά. Με αυτόν τον τρόπο οι έφηβοι καταφέρνουν σε αυτή την κρίσιμη φάση της διαμόρφωσής τους να κατακτήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν ευαισθησίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τη ζωή τους.

Σκοπός όλων των προγραμμάτων ΙΒ είναι να διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους με ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα, ανθρώπους που αναγνωρίζουν την κοινή ανθρώπινη φύση όλων και αναλαμβάνουν από κοινού την προστασία του πλανήτη, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου.


Το προφίλ του μαθητή του ΙΒ (IB learner profile)

Σκοπός όλων των προγραμμάτων ΙΒ είναι να διαπαιδαγωγήσουν ανθρώπους με παγκόσμια συνείδηση, οι οποίοι αναγνωρίζουν την κοινή φύση όλων των ανθρώπων και αναλαμβάνουν από κοινού την προστασία του πλανήτη, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΙΒ επιδιώκουμε να:

 

Ερευνούμε

Αναπτύσσουμε τη φυσική μας περιέργεια. Αποκτούμε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην έρευνα, μπορούμε να μαθαίνουμε αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με άλλους. Απολαμβάνουμε ενεργά τη μάθηση και διατηρούμε την αγάπη για τη γνώση σε όλη μας τη ζωή.

 

Γνωρίζουμε

Κατανοούμε μέσα από τις έννοιες, εξερευνούμε τη γνώση μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Μας απασχολούν ιδέες και ζητήματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας.

 

Στοχαζόμαστε

Χρησιμοποιούμε την κριτική και δημιουργική σκέψη, για να αναλύουμε και να αναλαμβάνουμε δράση σε σύνθετα προβλήματα. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλία και λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις με εντιμότητα και ευσυνειδησία.

 

Επικοινωνούμε

Εκφραζόμαστε με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα σε περισσότερες από μία γλώσσες και με ποικιλία μέσων επικοινωνίας. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά, με σεβασμό στην άποψη άλλων ατόμων ή ομάδων.

 

Έχουμε αρχές

Δρούμε με ακεραιότητα και εντιμότητα, με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και σεβασμού της αξιοπρέπειας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και των συνεπειών τους.

 

Διαθέτουμε ευρύ πνεύμα

Εκτιμούμε τον πολιτισμό μας και την προσωπική μας πορεία, καθώς και τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων. Αναζητούμε και αξιολογούμε ένα εύρος απόψεων και επιθυμούμε να βελτιωνόμαστε μέσω των εμπειριών μας.

 

Νοιαζόμαστε

Συμπάσχουμε, συμπονούμε, σεβόμαστε. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε και αναλαμβάνουμε κοινωνική δράση με σκοπό να συμβάλλουμε θετικά στη ζωή των άλλων και στον κόσμο που μας περιβάλλει.

 

Τολμάμε

Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα προνοητικά και αποφασιστικά. Εργαζόμαστε ατομικά αλλά και μαζί με άλλους, ώστε να διερευνούμε νέες ιδέες και καινοτόμες στρατηγικές. Είμαστε επινοητικοί και ευέλικτοι απέναντι στις προκλήσεις και τις αλλαγές.

 

Ισορροπούμε

Κατανοούμε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος, πνεύματος και ψυχής, ώστε να αποκτά ποιότητα τόσο η δική μας ζωή όσο και η ζωή των άλλων. Έχουμε επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

 

Αναστοχαζόμαστε

Εμβαθύνουμε στον κόσμο, στις ιδέες μας και τις εμπειρίες μας. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και τα όριά μας, ώστε να υποστηρίξουμε τη μαθησιακή και την προσωπική εξέλιξή μας.

 


Το προφίλ του μαθητή του ΙΒ αποτελείται από 10 ιδιότητες που θεωρούνται σημαντικές από τα Διεθνή Σχολεία ΙΒ. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ιδιότητες, και άλλες παραπλήσιες, μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα και τις ομάδες να αποτελέσουν υπεύθυνα μέλη των τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων κοινωνιών.


Back to top

Το MYP επιβάλλει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ενός άλλου κράτους ή ενός ξένου οργανισμού

Σε αντίθεση με το DP, που ορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο και τη γλώσσα διδασκαλίας, το MYP δεν αποτελεί αναλυτικό πρόγραμμα, δεν έχει προτεινόμενη «ύλη». Αποτελεί ένα πλαίσιο αρχών, μεθοδολογίας και στόχων σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως. Άλλωστε, τα προγράμματα σπουδών για το ελληνικό σχολείο ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο με τους στόχους όσο και με την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση με τους οδηγούς μαθημάτων του MYP.

Επομένως, οι απαιτήσεις του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας ικανοποιούνται πλήρως, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό. Back to top

Service as Action (Κοινωνική Προσφορά)

Μέσα από το πρόγραμμα Service as Action οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και αναλαμβάνουν δράση απέναντι στα προβλήματα της ευρύτερης κοινότητας. Η κοινωνική προσφορά, που αποτελεί παράδοση στο Ανατόλια, είναι ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές του γυμνασίου, οι οποίοι καλλιεργούν την ευαισθησία, την υπευθυνότητα και την προσωπικότητά τους, και εξελίσσονται σε ενεργούς και προβληματισμένους πολίτες. Η ικανοποιητική συμμετοχή στο πρόγραμμα του Service as Action μαζί με την επιτυχή ολοκλήρωση του Personal Project (βλ. παρακάτω "Μετά το ΜΥΡ τι;") σημαίνουν και την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΥΡ, για την οποία χορηγείται βεβαίωση από το σχολείο στο τέλος της Α' Λυκείου. Back to top

Μετά το MYP τι;

Στην τελευταία τάξη (Α' Λυκείου) οι μαθητές εκπονούν το Personal Project, μια αυτόνομη ατομική έρευνα μακράς διάρκειας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Project σημαίνει και την επιτυχή ολοκλήρωση του Middle Years Programme, για την οποία χορηγείται βεβαίωση από τον ΙΒΟ, που αποτελεί πιστοποίηση της εκπαίδευσης που παρακολούθησε ο μαθητής.

Ο μαθητής μετά το MYP μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κανονικά στο Λύκειο ή να επιλέξει να συνεχίσει στο IΒDP, τo πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου του Κολλεγίου, που προετοιμάζει μαθητές για εισαγωγή στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Το MYP δεν αποτελεί πάντως τον προθάλαμο για το ΙΒ Diploma Programme, αλλά υπηρετεί το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου και ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που θέτει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιλογή των μαθητών για τη συνέχεια των σπουδών τους έγκειται στις επιθυμίες και τους στόχους των ίδιων και της οικογένειάς τους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μονόδρομο που οδηγεί στο IBDP.

Άρα, η φοίτηση στο MYP εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το ελληνικό σχολείο στο IBDP, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο στη συνέχιση των σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο· αντίθετα μάλιστα, καλλιεργεί στους μαθητές σημαντικές μαθησιακές δεξιότητες, που τους καθιστούν ικανούς να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε κάθε είδους ακαδημαϊκές προκλήσεις και φυσικά στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Back to top

MYP στο Κολλέγιο Ανατόλια

Η πρωτοπορία βρίσκεται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής παράδοσης και της φιλοσοφίας του Ανατόλια. Η πρότυπη διδασκαλία των αγγλικών, τα εξοπλισμένα εργαστήρια, οι όμιλοι δραστηριοτήτων, οι διδακτικές καινοτομίες και η κοινωνική προσφορά αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στην πολυετή παρουσία του Ανατόλια στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το MYP προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυαστούν αποτελεσματικά οι απαιτήσεις του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος με τις δράσεις που ήδη υλοποιεί το Κολλέγιο Ανατόλια, καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητες που θα συνοδεύουν τον μαθητή στην υπόλοιπη ζωή του. Back to top

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμματος;

Το MYP ακυρώνει στην πράξη το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;

Σε ποια γλώσσα θα γίνεται το μάθημα και ποια θα είναι η διδακτέα ύλη;

Πώς δομείται η διδακτέα ύλη στο MYP;

Σε τι διαφέρει το πλαίσιο του MYP από το ελληνικό πρόγραμμα;

Θα εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις;

Ποια θα είναι η ύλη και η γλώσσα του μαθήματος;

Τα μαθήματα θα είναι τα ίδια όπως πριν;

Τι κερδίζουν οι μαθητές στο MYP;

Δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε κάποια μαθήματα;

Πρακτικά τι αλλάζει στο μάθημα; Τι διαφορετικό θα έχουν να διαβάζουν οι μαθητές στο MYP;

Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης;

Αλλάζει η κλίμακα βαθμολογίας;

Πώς εξασφαλίζεται η υλοποίηση των στόχων του MYP;

Τι είναι το Personal Project;

Μετά την Α’ Λυκείου θα πρέπει οι μαθητές να συνεχίσουν στο ΙΒ Diploma Programme;

Πόσο εύκολο θα είναι να συνεχίσει κανείς στο Ενιαίο Λύκειο μετά το MYP;

Πώς προετοιμάζει το MYP τους μαθητές που θα συνεχίσουν στο IB Diploma Programme (DP);

Η εφαρμογή του MYP στο Κολλέγιο Ανατόλια θα επιβαρύνει τα δίδακτρα;

Back to top

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το MYP στο Κολλέγιο Ανατόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την καθηγήτρια και υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Λαμπρινή Κουφάκη (2310 398 240 & lamkouf@anatolia.edu.gr).

Σχετικά με τον Ιnternational Baccalaureate Οrganization (IBO) και το Μiddle Years Programme (MΥΡ) μπορείτε να επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

www.ibo.org/about-the-ib/ και www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι αναγνωρισμένο IB World School* από το Φεβρουάριο του 2016. Τα Διεθνή Σχολεία ΙΒ έχουν κοινή φιλοσοφία και δεσμεύονται να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διεθνή εκπαίδευση, που θεωρούμε σημαντική για τους μαθητές μας.


*Μόνο τα σχολεία που είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό ΙΒ μπορούν να προσφέρουν κάποιο από τα τρία ακαδημαϊκά προγράμματά του: το Primary Years Program (PYP), το Middle Years Program (MYP) ή το Diploma Program (Ακαδημαϊκό Απολυτήριο) και επιπρόσθετα το Career-related Certificate.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό ΙΒ και τα προγράμματά του επισκεφτείτε το www.ibo.org

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπό μας.

Back to top

 

Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr